06/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 19.03.2018 godz. 09:00

CPV: 45000000-7; 45231000-5; 45310000-3; 45111200-0; 45262310-7; 45111240-2; 45260000-7; 45421000-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku symulatorni do zadań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza energetycznego, ustawienia szafki hydrantowej z węŜem oraz budowa chodnika w obrębie projektowanej inwestycji wraz z rozbiórką fragmentu nieczynnej kanalizacji sanitarnej DN 200.