14/19/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 31.10.2019 godz. 09:00

CPV: 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0.

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego zzp@csp.edu.pl

2. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3. Jednolity europejski dokument zamówienia (zwany „JEDZ”) można składać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Klucz publiczny KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7667b9c6-1960-4a75-9966-460c7c5ff698