16/19/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 21.11.2019 godz. 09:00

CPV: 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 5331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4.

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego zzp@csp.edu.pl

2. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3. Jednolity europejski dokument zamówienia (zwany „JEDZ”) można składać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4.Klucz publiczny KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4482c727-57cb-4c08-9e3e-f759e1dc2df8