24/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 29.01.2020 godz. 09:00

CPV: 09310000, 09310000-5.

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego zzp@csp.edu.pl

2. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3. Jednolity europejski dokument zamówienia (zwany „JEDZ”) można składać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Klucz publiczny                     KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b8112fc9-5cb9-4c66-a7c0-a97592939729