16/10 IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 23.07.2010 godz. 11:00

CPV: 71320000-7;45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 3,5,40 na terenie CSP w formule zaprojektuj i wybuduj.