Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.06.2020 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45442100-8; 45421000-4; 45431100-8; 45243000-2.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku głównego oraz nabrzeża w Kalu.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny                         KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2c3a0b9b-5978-44ff-bfdc-90ae7eca26ed
Powrót na górę strony