Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 23.06.2020 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45260000-7; 45262660-4; 45312311-0.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynków nr 23 i 30 zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny     KluczPub_Oferta_PostepowanieID_94e9c2cb-993b-477e-8dd9-3a8287c8592f
Powrót na górę strony