Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 16.06.2020 godz. 11:00

CPV: 03212100-1; 03221410-3; 03221270-9; 03221240-0; 03221120-3; 03222321-9; 03222111-4.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny                   KluczPub_Oferta_PostepowanieID_94e9c2cb-993b-477e-8dd9-3a8287c8592f.asc
Powrót na górę strony