Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.08.2020 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 45422000-1; 45432210-9.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie

 

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny     KluczPub_Oferta_PostepowanieID_007f70bd-2688-44e1-bb2d-21dfd3058328
Powrót na górę strony