Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 30.09.2020 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3,45331200-8, 45233294-6, 45233252-0, 45232140-5, 45331100-7.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokończenie robót

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny    KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c9c08ddb-6051-41bc-8909-1f0be5a51c42
Powrót na górę strony