Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 19.10.2020 godz. 11:00

CPV: 45000000 – 7, 45111300 – 1, 45331100 – 7, 45442100 – 8, 45421000 – 4, 45311200 – 2.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych nr 18, 114, 116 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny           KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6e568908-4f6d-4629-8a93-038639e6a28c
Powrót na górę strony