Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.10.2020 godz. 11:00

CPV: 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny    KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f6d85fa2-4337-4c73-9ac4-633cccb1fe21
Powrót na górę strony