Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 20.10.2020 godz. 11:00

CPV: 39100000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny           KluczPub_Oferta_PostepowanieID_72c25493-a7cd-41f6-8762-d62649ca9ed9
Powrót na górę strony