Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 22.10.2020 godz. 11:00

CPV: 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny           KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fe4995f2-167a-4d19-9561-fe14f29a361c
Powrót na górę strony