Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 03.08.2020 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 45111100-9; 45332000-3.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku nr 19 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policji Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny     KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8e0e601b-0abe-45db-8add-1d896672de7a
Powrót na górę strony