Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 03.11.2020 godz. 11:00

CPV: 45233223-8; 45233222-1

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny     KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b2b26da5-1e66-4d18-931d-568b28bca217
Powrót na górę strony