Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 06.11.2020 godz. 11:00

CPV: 15511210-8, 15544000-3, 15851000-8, 15331170-9, 15332100-5

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa mleka i jego przetworów, wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych oraz owoców i warzyw mrożonych do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach

  1. Oferty można składać w formie pisemnej w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
  2. Oferty w formie elektronicznej można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  3. Klucz publiczny           KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4f26fabb-7fdb-40c1-9e9e-5949f777d0e1
Powrót na górę strony